หน้าหลัก  |  สมรรถนะ | คู่มือประชาชน ทต.ทับยา |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา | รับเรื่องร้องทุกข์ |  admin  
 
 
บุคลากร
 


 


โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา
นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภออินทร์บุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งเทศบาลตำบลทับยา ได้ร่วมกับอำเภออินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ บริเวณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์
เทศบาลตำบลทับยาได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินนทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

งานแสดงส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น "มนต์รักท้องถิ่น"
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการจัดงานการแสดงส่งเสริมและ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น " มนต์รักท้องถิ่น " ในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรีครั้งที่ ๒๒ โดยภายในงานมีการแสดงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ ๒ พ.ย. ๒๕๖๐

กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๐
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๐
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๙ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๘ ๑ ม.ค. ๒๕๕๘
ประกาศกำหนดการสำรวจที่ดินเพื่อออกใบนำ(ภ.ท.บ.๕) ปี ๒๕๕๗ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖
ประกาศกำหนดชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๗ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๕ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลทับยา

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๕
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๕ ๙ ม.ค. ๒๕๕๕
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๔
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๔ ๑ ม.ค. ๒๕๕๔
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๓ ๑ เม.ย. ๒๕๕๓
ประกาศกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๓ ๑ ม.ค. ๒๕๕๓
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๕
ทดสอบระบบการทำงานของเว็บเทศบาลตำบลทับยา ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕