หน้าหลัก  |  สมรรถนะ | คู่มือประชาชน ทต.ทับยา |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา | รับเรื่องร้องทุกข์ |  admin  
 
 
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลทับยา

วัน เดือน ปี
หัวข้อกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมจัดงานแสดงส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น "มนต์รักท้องถิ่น"

๑๓ เมษายน ๒๕๖๐

งานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลทับยา ๒๕๖๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๐

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

โครงการท้องถิ่น สามัคคี ทำความดี อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

โครงการเทิดพระเกียรติและสำนึกบุญคุณแม่ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โครงการปั่น ปัน บุญ ร่วมใจถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
การจัดเวทีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี ๒๕๕๙
๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

งานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชมชน

ตำบลทับยา) ประจำปี ๒๕๕๙

๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘

๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

งานแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสมอินทร์บุรี แผ่นดินประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่

๙ เมษายน ๒๕๕๘

งานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ในชมชนตำบลทับยา) ประจำปี ๒๕๕๘

๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘

เทศกาลล่าชะโดลำน้ำแม่ลา

๒ เมษายน ๒๕๕๘

โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

๘ มกราคม ๒๕๕๘

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 

๕ มกราคม ๒๕๕๘

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษาในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒ มกราคม ๒๕๕๗

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

๕ มกราคม ๒๕๕๗

งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๙

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

Cowboy Cowgirl หัวใจสิงห์ ต้านภัยยาเสพติด

๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

โครงการพระราชเสาวนีย์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๖

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๖

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

พิธีถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ให้ กับเทศบาลตำบลทับยา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

ขบวนแห่ "ประเพณีสงกรานต์เมืองสิงห์บุรี" ประจำปี ๒๕๕๖

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

งานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลทับยา

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

งานบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๖

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ วันท้องถิ่นไทย ๒๕๕๖ 

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

งานเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๘ 

๒ มกราคม ๒๕๕๖

คาวบอยไนท์ ต่อต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชั

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

งานวันพ่อแห่งชาติ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

งานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลทับยา

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ.๒๕๕๕
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
  โครงการเทิดพระเกียรติ และสำนึกบุญคุณแม่ วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  กองทัพบก มทบ. ๑๓ ออกหน่วยแสดงดนตรี โครงการดนตรีในสวน
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกปลูกต้นไม้และทำความสะอาดอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์
๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  ครั้งหนึ่งในชีวิต ร่วมอธิษฐานจิตแด่วีรชนผู้กล้าแห่งค่ายบางระจัน
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  การฝึกซ้อมแผนการเตือนภัยและเผชิญเหตุอุทกภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
  กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
  งานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
  งานแข่งขันกีฬาสามัคคีทับยา อนุรักษ์ภูมิปัญญาต้านยาเสพติด ๒๕๕๕
๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
  งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๕๕