การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเก่า

 
  วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า) ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล  
  เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธาน และมีข้าราชการท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง  
  หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง