งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ 

 
    เทศบาลตำบลทับยาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ วันศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมี นางเบญจ ถนอมศิลป์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทับยา  
   ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ มีกิจกรรมให้เด็กร่วมสนุก มอบของรางวัล และร่วม
 
  รับประทานอาหารร่วมกัน