งานบัณฑิตน้อยประจำปี ๒๕๕๖ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับยา

 
   เทศบาลตำบลทับยาได้จัดทำโครงการบัณฑิตน้อยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทับยา โดยมี พ.อ.อ.สมศักดิ์ กลิ่นคง นายกเทศมนตรีตำบล  
  ทับยา เป็นประธาน โดยภายในงานมีการแสดงกิจกรรมของเด็กนักเรียนทั้งสองศูนย์ พร้อมกับมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กนักเรียน ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม
 
  ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลทับยา