งานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลทับยา ประจำปี ๒๕๕๖

 
  เทศบาลตำบลทับยาได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลทับยา ประจำปี ๒๕๕๖ โดยได้รับเกียรติจาก  
  ดร.สุรสาล ผาสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน โดยภายในงานมีการแสดงหลากหลายจากชมรมผู้สูงอายุทั้ง ๒ ศูนย์ รพ.สต.ทับยา
 
  และเทศบาลตำบลทับยา ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับยา