พิธีถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 
   พิธีถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ให้ กับเทศบาลตำบลทับยา ระหว่าง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยนายบุญเทียม  
  อังสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กับ เทศบาลตำบลทับยา โดย พ.อ.อ.สมศักดิ์ กลิ่นคง นายกเทศมนตรีตำบลทับยา
 
  ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส