พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

 
  โรงเรียนเทศบาลทับยา (วัดสุทธาวาส) ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีนายบุญเลิศ พุดมอญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลทับยา  
  (วัดสุทธาวาส) และคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดสุทธาวาส