โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลทับยา

 
  เทศบาลตำบลทับยาได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา โดยมี  
  นายธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลทับยา เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุและประชาชน
 
  ทั่วไปเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง โดยภายในงานมีการรับบริจาคเงินจากมูลนิธิชัยพัฒนาฯ มีการลงนามถวายพระพร ฯลฯ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  
  ณ เทศบาลตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี