โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

 
   นายธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลทับยา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทับยา ประชาชน ได้เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยาน  
   เพื่อสุขภาพสานสัมพันธ์สู่ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่างเดือน
 
  มีนาคม - กันยายน ๒๕๕๘