งานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชมชนตำบลทับยา) ประจำปี ๒๕๕๘

 
   เทศบาลตำบลทับยาจัดทำโครงการประเพณีสงรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลทับยา) ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการ  
 

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนเอง และให้ลูก

หลานได้แสงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมงคล พูลรักษ์ นายอำเภออินทร์บุรี เป็นประธานในพิืธี ซึ่งภายในงานมีการสรงน้ำพระ

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ หมู่ในตำบลทับยา มีการประกวดก่อเจดีย์ทราย มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุ และมีการแสดงของชมรมต่างๆ ซึ่ง

จัดงานในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดธรรมจักรสิทธาราม ตำบลทับยา