งานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชมชนตำบลทับยา) ประจำปี ๒๕๕๙

 
   เทศบาลตำบลทับยาจัดทำโครงการประเพณีสงรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลทับยา) ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการ  
 

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนเอง และให้ลูก

หลานได้แสงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชารจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงาน

มีการสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ หมู่ในตำบลทับยา มีการประกวดก่อเจดีย์ทราย มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุ และมีการแสดง

ของชมรมต่างๆ ซึ่งจัดงานในวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดยาง ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี