การจัดเวทีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี ๒๕๕๙

 
   

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมการจัดเวทีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผล

 
   ผลิต ปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลทับยา