งานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลทับยา ประจำปี ๒๕๖๐

 
 

เทศบาลตำบลทับยาได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลทับยา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี

 
  นายธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลทับยา เป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีการแสดงของชมรมผู้สูงอายุตำบลทับยา มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
 
  มีการประกวดก่อเจดีย์ทราย และมีการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชมชนตำบลทับยา ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดพระนอน  
  ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี