โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐

 
   นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภออินทร์บุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  
  ซึ่งเทศบาลตำบลทับยา ได้ร่วมกับอำเภออินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ บริเวณ
 
  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี