การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด

ฝึกซ้อมแผนการเตือนภัยและเผชิญเหตุอุทกภัย จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๕๕

 
  การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อฝึกซ้อมแผนการเตือนภัยและเผชิญเหตุอุทกภัย  
  จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภออินทร์บุรี ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการต่างๆพนักงานป้องกัน  
  และบรรเทาสาณรณภัยจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วม่ในวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณหาดทรายเมืองอินทร์ (เหนือวัดปราสาท) เทศบาลอินทร์บุรี  
  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี