จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้และทำความสะอาดอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 
  อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับ ทต.ทับยา อบต.แม่ลา อบต.บางกระบือ และ อบต.อินทร์บุรี จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกปลูกต้นไม้และทำความสะอาดอุทยานแม่ลา  
  มหาราชานุสรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
  ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์