หน้าหลัก  |  สมรรถนะ | คู่มือประชาชน ทต.ทับยา |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา | รับเรื่องร้องทุกข์ |  admin  
 
 
สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลทับยา

3. สภาพทางสังคม
        3.1 การศึกษา

• โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
• โรงเรียนสังกัด สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง
• โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง
• ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
• ที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 7 แห่ง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวน 1 แห่ง

สถิติจำนวนเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อสถานศึกษา
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ร.ร.ชุมชนวัดพระนอน
40
27
67
38
31
69
31
20
51
ร.ร.วัดยาง
76
52
128
60
45
105
62
44
106
ร.ร.วัดสุทธาวาส
18
15
33
20
11
31
17
11
28
ร.ร.พิพิธสุตคุณานุสรณ์
-
-
-
32
-
32
32
-
32
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทับยา
22
31
53
24
20
44
21
25
46
รวม
156
125
281
174
107
281
163
100
263


ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553
        3.2 สถาบันองค์กรทางศาสนา
             วัด 6 แห่ง (วัดพระนอน, วัดสุทธาวาส, วัดธรรมจักรสิทธาราม, วัดยาง, วัดสาลโคดม,วัดสิงห์)
             สำนักสงฆ์ (สำนักสงฆ์พุทธเมธาราม) 1 แห่ง
        3.3 สาธารณสุข
             โรงพยาบาลของรัฐบาล ขนาด 300 เตียง (โรงพยาบาลอินทร์บุรี) 1 แห่ง
             สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
        3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             ป้อมตำรวจ สภอ.อินทร์บุรี 1 แห่ง (บริเวณทางแยกเข้าลำแม่ลา หมู่ที่ 7 ตำบลทับยา)
             ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลทับยา 1 แห่ง (จำนวน อปพร.ตำบลทับยา มีทั้งหมด 126 คน)
        3.5 การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
             รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดบรรจุ 11 ลบ.หลา จำนวน 1 คัน (ปริมาณขยะ 3 ตัน/วัน)
        3.6 รถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
        3.7 เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ
        3.8 รถหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย จำนวน 1 คัน
        3.9 รถกระเช้า จำนวน 1 คัน

4. การบริการพื้นฐาน
        4.1 การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
             ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 44 สาย ระยะทาง 7.74 กิโลเมตร
             ถนนลาดยาง (ของกรมทางหลวง) จำนวน 4 สาย ระยะทาง 10.00 กิโลเมตร
             ถนนดินลูกรัง จำนวน 29 สาย ระยะทาง 27.50 กิโลเมตร
        4.2 แหล่งน้ำ
             หนองน้ำ จำนวน 4 แห่ง
             ลำคลอง จำนวน 2 แห่ง
             แม่น้ำ จำนวน 1 แห่ง
        4.3 ประปา
             ประปาหมู่บ้าน จำนวน 23 แห่ง (น้ำประปาที่ผลิตได้ 279 ลบ.ม./วัน)
        4.4 การระบายน้ำ
             ราง/ท่อระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง
             ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ำด้านเดียว จำนวน 3 สาย
             ถนนที่ไม่มีราง/ท่อระบายน้ำ จำนวน 25 สาย
        4.5 การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
             ถนนในเขต ทต.ทับยาที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 12 สาย
             โคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลทับยา จำนวน 566 โคม 704 หลอด

หมู่ที่
จำนวนโคม
ชนิดโคมไฟ
จำนวนหลอด
ชนิดหลอดเดี่ยว
ชนิดหลอดคู่
1
85
78
9
87
2
50
25
29
79
3
14
6
10
17
4
41
17
24
65
5
47
30
18
68
6
83
57
26
86
7
53
21
33
80
8
33
15
18
50
9
39
27
12
51
10
32
6
26
58
11
64
46
18
22
12
25
6
20
41
รวม
566
334
243
704