หน้าหลัก  |  สมรรถนะ | คู่มือประชาชน ทต.ทับยา |  ภาพกิจกรรม  |  เว็บบอร์ด  |  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  | ติดต่อเรา | รับเรื่องร้องทุกข์ |  admin  
 
 
ผลการดำเนินงาน / ติดตามประเมินผล

ผลการดำเนินงาน

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

ติดตามประเมินผลแผน ๒๕๕๓

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา

ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ด้านการเมืองการบริหาร

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านประเพณีวัฒนธรรม

ด้านเศรษฐกิจ

รายงานผลการดำเนินงานส่วนที่ ๑

ติดตามประเมินผลแผน ๒๕๕๔

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ การก่อหนี้ผูกผัน/ลงนามในสัญญา

พัฒนาการเมือง การบริหารและการจัดการ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ๑

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๒

รายงานผลการดำเนินงานส่วนที่ ๑ ๒๕๕๔

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๕๔

ผลการดำเนินงาน ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเนินงานส่วนที่๑ ๒๕๕๕

ส่วนที่ ๒ ๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน ๒๕๕๖

รายงานผลการดำเนินงานส่วนที่๑ ๒๕๕๖

ส่วนที่ ๒ ๒๕๕๖

ผลการดำเนินงาน ๒๕๕๗

รายงานผลการดำเนินงานส่วนที่๑ ๒๕๕๗

ส่วนที่ ๒ ๒๕๕๗

ผลการดำเนินงาน ๒๕๕๘

รายงานผลการดำเนินงานส่วนที่๑ ๒๕๕๘ บทที่ ๑

รายงานผลการดำเนินงานส่วนที่๑ ๒๕๕๘ บทที่ ๒

รายงานผลการดำเนินงานส่วนที่๑ ๒๕๕๘ บทที่ ๓

ส่วนที่ ๒ ๒๕๕๘

ผลการดำเนินงาน ๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินงานส่วนที่๑ ๒๕๕๙ บทที่ ๑

รายงานผลการดำเนินงานส่วนที่๑ ๒๕๕๙ บทที่ ๒

รายงานผลการดำเนินงานส่วนที่๑ ๒๕๕๙ บทที่ ๓

ส่วนที่ ๒ ๒๕๕๙